Miljö- och hållbarhetspolicy 

Miljökrav och hållbarhetspolicy

Vårt policydokument för miljö och hållbarhet innehåller riktlinjer om skyldigheter och ansvar för leverantörer och kunder till TvättService. Koden tar upp våra affärsprinciper, arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter och miljön och är ytterligare ett sätt att framtidssäkra hållbarheten i vårt avtal för leverantör, kund och vår planet.

Avtal om miljökrav och hållbarhetspolicy för kunder till TvättService

Riktlinjer för hållbarhet i leverantörskedjan är avgörande för att säkerställa att alla företag som är involverade i produktionen eller leveransprocessen uppfyller miljövänliga, hållbara och socialt ansvarstagande standarder. 

Detta avtal ingås mellan TvättService i Helsingborg AB, nedan kallat TvättService eller Leverantören, och [Kundens Företagsnamn], nedan kallat "Kunden," i syfte att etablera gemensamma mål och principer för att främja miljömedvetenhet och hållbarhet i vårt samarbete. Genom att underteckna det digitala kundavtalet godkänner kunden även att följa och stödja våra miljökrav och hållbarhetspolicy.


1. Hållbarhetsåtagande
Kunden förbinder sig att aktivt sträva efter och främja hållbara affärsprinciper i sitt företagande och i alla aspekter av vår relation. Detta inkluderar att minimera negativ påverkan på miljön, främja socialt ansvarstagande och ekonomisk hållbarhet.


2. Miljökrav och Praxis
Leverantören och Kunden förbinder sig att följa och uppfylla alla gällande miljölagar, regleringar och standarder som är relevanta för vårt samarbete. Vi förbinder oss att minimera vår klimatpåverkan och använda resurserna effektivt genom att tillämpa bästa praxis inom vår bransch. Kunden förbinder sig att använda miljövänliga rengöringsmedel och material som är certifierade och säkra för både människor och miljö. De ska även prioritera att minimera avfall, främja återvinning och använda energieffektiva apparater. 


3. Samarbete för Hållbarhet
Vi förbinder oss att samarbeta för att identifiera och genomföra initiativ som främjar hållbarhet och miljövänliga metoder inom vårt samarbete. Detta kan inkludera att minska användningen av engångsmaterial, främja återvinning, minska utsläpp och spara energi. Kunden förbinder sig att arbeta aktivt för att minska sina koldioxidutsläpp genom att optimera logistik och frakt samt överväga andra miljövänliga transportalternativ.


4. Rapportering och Uppföljning
Vi kommer samarbeta för att fastställa ett regelverk för att regelbundet kunna utvärdera och rapportera våra framsteg när det gäller att uppfylla våra miljömål och hållbarhetsåtaganden. Vi kommer också att identifiera områden där ytterligare förbättringar kan göras. 


5. Etiskt beteende och socialt ansvarstagande
Leverantörer bör följa rättsliga och etiska standarder i alla sina verksamheter. De skall respektera mänskliga rättigheter och arbeta för att undvika exploatering av arbetskraft, inklusive barnarbete och tvångsarbete samt arbeta för arbetsplatssäkerhet.


6. Samarbete och partnerskap
Leverantören ska samarbeta med kunder för att gemensamt uppnå hållbarhetsmål och arbeta för att utveckla partnerskap för långsiktig framgång. Vi ska sträva efter kontinuerlig förbättring i hållbarhetspraxis och uppmuntra våra kunder att göra detsamma.

Anpassa riktlinjerna och målen för att möta föränderliga krav och omständigheter. Dessa riktlinjer utgör grunden för att skapa en hållbar och ansvarsfull leveranskedja. Genom att följa dessa principer kan företag främja hållbarhet och ansvarstagande i hela sin verksamhet och därmed bidra till en bättre miljö och samhälle.


7. Konfidentialitet
All information som utbyts i samband med våra hållbarhetsåtaganden kommer att behandlas som konfidentiell och inte delas med tredje part utan skriftligt samtycke från båda parter.

Genom att underteckna detta avtal bekräftar Leverantören och Kunden sitt engagemang för miljömedvetenhet och hållbarhet i vår affärsrelation. Vi förbinder oss att arbeta tillsammans för att minimera vår miljöpåverkan och främja ansvarsfullt företagande.


Uppdaterad: 20231009 av Ola Nilsson

Här kan du ladda ned dokumentet i PDF-format: Miljökrav och hållbarhetspolicy